Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε:
  • Τακτικά
  • Πάρεδρα
  • Αντεπιστέλλοντα
  • Επίτιμα και
  • Απλά μέλη

Τακτικά μέλη γίνονται μόνο Έλληνες ιατροί όλων των ειδικοτήτων που κατοικούν μόνιμα και εργάζονται στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται ενεργά για τους σκοπούς της εταιρείας.

Πάρεδρα μέλη γίνονται Έλληνες επιστήμονες μη ιατροί ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης των οποίων τα επιστημονικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με το αντικείμενο της παχυσαρκίας και των μεταβολικών νόσων.

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες που διαμένουν ή εργάζονται μόνιμα στο εξωτερικό ή αλλοδαποί επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της εταιρείας.

Επίτιμα μέλη γίνονται Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες σε ένδειξη τιμής για το έργο τους ή για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει στην εταιρεία.

Απλό μέλος γίνεται ο οιοσδήποτε Έλληνας πολίτης που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και ενδιαφέρεται για τους σκοπούς του σωματείου.

 

 
(δυνατότητα εκτύπωσης από word document)
 
Σημείωση: Για την έγκριση της αίτησης εγγραφής μέλους απαιτείται η επισύναψη σύντομου βιογραφικού σημειώματος και τίτλου σπουδών, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας.